NAŠE CÍLE A PLÁNY PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROKY

 1. Kvalitní infrastruktura v obci
  • Oprava silnic a cest v obci, výstavba chodníků
  • Úsporná řešení v oblasti energií – energetická soběstačnost obce (zateplení obecních budov, modernizace osvětlení)
  • Posílení dopravních spojení do okolních obcí a měst během celého dne
  • Efektivní technické služby
  • Pokračování v zavádění protipovodňových opatření
  • Bezpečná obec – přechody pro chodce, zpomalovací prvky, obchvat Nové Vsi, bezpečné cyklostezky
  • Ochrana obce před rozmachem průmyslových hal a dopravní zátěže
  • Podpora podnikání a rozvoj služeb v obci
 2. Efektivní a transparentní hospodaření a investice
  • Transparentní a zodpovědné hospodaření obce
  • Odpovědná správa obecního majetku (nájmy, pachty, pozemky)
  • Aktivní využívání dotačních programů pro rozvoj obce
  • Vyvážený přístup k investicím v jednotlivých částech obce
 3. Školství
  • Zajištění základního vzdělávání pro děti – aktivní řešení situace s nedostatkem míst ve školách (např. prostřednictvím svazku obcí s okolními obcemi)
  • Rozšíření mateřské školy, posílení stravovacích kapacit – obědy pro seniory
  • Hledání využití pro bývalou školu na Vepřku – škola, dům pro seniory, stacionář…
 4. Zdravé životní prostředí
  • Ochrana zemědělské půdy před průmyslovou výstavbou
  • Maximální možná opatření na ochranu před hlukem a znečištěním u dopravních staveb (projekt vysokorychlostní tratě, rozšíření dálnice D8)
  • Systém rozvoje obecní zeleně, revitalizace vodních ploch a zanedbaných míst v obci
  • Likvidace černých skládek
  • Systém komfortního a levného svozu odpadu
  • Zajištění sběrného dvora pro občany obce
 5. Zapojení občanů do dění v obci
  • zavedení tzv. participativního rozpočtu = občané jednotlivých částí obce si sami navrhnou zlepšení a investice ve svém okolí v určitém finančním limitu, o návrzích se bude hlasovat a vítězný projekt v každé části obce se poté realizuje
  • aktivní spolupráce a komunikace s jednotlivými částmi obce a zohlednění jejich specifických potřeb
 6. Informovanost a komunikace s občany
  • Otevřený a vstřícný obecní úřad
  • Měsíční vydávání Novoveského zpravodaje
  • Kvalitní informovanost přes infokanály, webové stránky a Facebook obce
  • Webové přenosy ze zasedání zastupitelstva
  • Podpora diskuzních platforem pro sdílení tipů na zlepšení fungování obce
 7. Sociální politika
  • Podpora seniorů, pomoc při jednání s úřady a institucemi
  • Diskuze o zřízení domu pro seniory v obci, denního stacionáře
  • Příspěvky pro školáky (školní pobytové akce, pomůcky pro prvňáčky)
 8. Kultura, tradice a spolkový život
  • Podpora spolkového života, zapojení a propojení spolků
  • Udržování kulturních tradic (posvícení, masopust, advent…)
  • Péče o památky v obci (hřbitov, zvoničky, památníky, křížky)
  • Spolupráce při budování muzea novoveské historie
  • Rozvoj obecní knihovny
 9. Sport a další volnočasové aktivity
  • Rozšíření dětských hřišť na všestranná a smysluplná sportoviště (posilovací a kondiční stroje, basketbalové koše atd.)
  • Podpora sportovních a volnočasových aktivit (fotbal, cyklistika, běh, pétanque…)
  • Podpora turistiky, obnova zaniklých a udržování průchodnosti stávajících cest v obci a okolí

Pokud vás zajímá náš názor na nějakou konkrétní záležitost ze správy obce, zda podporujeme určitý projekt nebo máte jiný dotaz či připomínku k našim kandidátům, vložte je prosím jako komentář pod příspěvkem KANDIDÁTI nebo PROGRAM.

Sdílet: