• Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

V zastupitelstvu obce působím již čtyři roky a ráda bych v této práci pokračovala i nadále. Na obci máme rozpracováno velké množství projektů, které je potřeba dokončit. Ráda bych, aby naše obec měla fungující kanalizaci, opravené silnice, moderní a úsporné veřejné osvětlení, chodníky podél hlavní silnice. Důležitý je pro mě kulturní rozvoj obce. Budu ráda, když se Nová Ves a její části stanou místem, ve kterém se lidem dobře a pohodlně žije.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Novou Ves mám ráda jako celek, každá její část má své kouzlo. Máme ideální spojení do hlavního města, můžeme využívat jeho výhody, ale zároveň zde nacházíme klid vesnice. Jsem ráda, že věci veřejné se v naší obci začaly spravovat odborně a na naší vesnici to začíná být vidět. Moje rodina zde žije téměř sedmdesát let a i pro mě s manželem byla Nová Ves jasná volba. Ráda bych, aby se v naší obci udržovali kulturní tradice a rozvíjel se veřejný prostor pro volnočasové aktivity.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Na obci se mi nelíbí stav její infrastruktury. Ve velké části obce chybí kanalizace, chodníky, jsou zde rozbité silnice, chátrající veřejné osvětlení, chátrající budova bývalé školy, zanesený rybník, mizející zeleň. Je to práce na několik volebních období. V investičních potřebách se pohybujeme v řádech stovek milionů korun. Je potřeba připravit dobré projekty, na které se dají sehnat peníze z dotací. Obec ze svého rozpočtu není schopna své potřeby zafinancovat.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Bohužel se budu opakovat, ale odpověď bude téměř stejná jako v předešlé otázce. Jako nejtíživější problém Nové Vsi vidím množství investičních potřeb (výstavba kanalizace, oprava silnic, výstavba chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce a využití budovy bývalé školy) a malé množství peněz, které má obec ze svého rozpočtu k dispozici. Je potřeba kvalitně zpracovávat projekty a násobit množství obecních prostředků dotacemi.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Jako v předešlém volebním období bych se chtěla soustředit na výstavbu infrastruktury s podmínkou udržení finančního zdraví naší obce. I nadále bych chtěla snižovat podíl provozních výdajů obce a zvyšovat podíl investičních výdajů obce, multiplikovat množství obecních finančních prostředků získáváním dotací na důležité investiční akce a zadávat obecní zakázky pomocí průhledných výběrových řízení. Zároveň bych se i nadále chtěla věnovat rozvoji kultury a podpoře spolků.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Čtyři roky působím na pozici místostarostky obce, orientuji se v rozpracovaných projektech, mám zkušenosti s vedením obce a úřadu. 12 let jsem byla zaměstnancem Živnobanky (později UniCredit Bank), kde jsem se vypracovala z místa bankovní úřednice na pozici ředitelky pobočky a následně na pozici vedoucí samostatného oddělení. Mám vysokoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a management, součástí mého studia byl i obor fungování veřejné správy.

Zavřít odpovědi

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Jako členka obecního zastupitelstva se mohu aktivně zapojit do práce pro obec, ve které žiju. Zkušenost s prací v kulturní komisi mě přesvědčila o tom, jak důležité a smysluplné je zajímat se a podílet na životě ve vesnici.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Když se člověk rozhodne, že bude někde žít, tak právě proto, že se mu to místo líbí. A já jsem to měla stejně. Líbí se mi náves se zvoničkou, cesta lesem na Sazenou… Líbí se mi aktivně pracující obecní úřad a zastupitelstvo, různorodost kulturních i jiných občanských aktivit. A našlo by se toho víc.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

S tím co se mi nelíbí je to složitější. Nelíbí se mi opakovaně vznikající černé skládky, intenzita automobilové dopravy nebo odhozené odpadky. Ale uvědomuji si, že často jsou tyto problémy o nás, kteří tady žijeme. O naší lhostejnosti, pohodlnosti a nezájmu. Dobré na tom je, že se to dá snadno změnit.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Momentálně je to fakt, že jsme stále bez kanalizace. A na důsledky této skutečnosti narážím denně. Těší mě, že jsme těsně před zahájením stavebních prací. Jako zastupitelka bych se maximálně zapojila do realizace celého projektu.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Ráda bych pokračovala v aktivitách kolem kultury v obci, oživování tradic a podpory spolkových aktivit. Vzhledem ke své práci bych chtěla školku a lidi v ní ještě víc propojit se životem a děním ve vesnici. A pak je tady krajina v obci a kolem ní, louky, pole, lesíky. Myslím, že i tady je na čem pracovat.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

  Vždycky jsem pracovala s lidmi a pro lidi. V rámci své profese jsem se naučila naslouchat lidem, hledat kompromisy a řešení i ze složitých životních situací. Když se pro něco rozhodnu a pustím se do toho, umím být důsledná, vytrvalá, odhodlaná.

Zavřít odpovědi

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Protože mi záleží na tom, kde žiji. Baví mě setkávat se s lidmi, připravovat Novoveský zpravodaj, pořádat kulturní akce, organizovat dětský bazar, diskutovat s lidmi o tom, co se dá v obci zlepšit a něco pro to také udělat. Ráda bych v tom pokračovala a přispěla k příjemnějšímu žití.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Před deseti lety jsme se rozhodovali, kam se s naší rozrůstající se rodinou přesuneme z Prahy. Nová Ves pro nás byla jasná volba, manželova rodina zde má kořeny déle jak 100 let. Líbí se nám blízkost hlavního města, dobré spojení do všech směrů, příroda, spousta památek „za humny“. Jednotlivé části obce jsou pestré, každá má své krásné staré domy, zákoutí, svůj charakter. Dobře se nám tu žije.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Chybí mi kvalitní silnice, kanalizace, chodníky, ale to všechno se dá změnit.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Chybějící kvalitní infrastruktura. To znamená pokračovat v rozpracovaných projektech na kanalizaci, chodníky, tlačit na opravu silnic. Je tu spousta práce a společně to můžeme dokázat.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Ráda bych pokračovala v tom, co už jako členka kulturního a informačního výboru dělám, co mě baví a je podle mě pro život v obci důležité. Blízká je mi péče o památky, zájem o životní prostředí. Ráda propojuji generace, v tom vidím možnosti velké. Ale nebráním se žádným úkolům a výzvám a těším se na ně!

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Téměř 20 let pracuji jako finanční ředitelka, mám proto zkušenosti v oblasti financí, účetnictví, řízení projektů. V obci jsem se spolupodílela na přípravě desítek kulturních akcí, každý měsíc připravuji s kolegy Zpravodaj. Několik let jsem pracovala jako dobrovolnice v neziskovém sektoru. To vše ráda využiji ve prospěch naší obce.

Zavřít odpovědi

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Protože mi není lhostejná budoucnost naší obce, zejména její rozvoj. Chtěl bych nabídnout své mnoholeté zkušenosti z činnosti v oblasti správy majetku občanů, v rámci volené funkce předsedy Kontrolní komise a člena představenstva Stavebního bytového družstva Kralupy/Vl.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Zájem mladých rodin žít v naší obci, což jen dokazuje, že jsme zajímavá lokalita pro život nejen střední generace. Naše obec může být pyšná na získání státní dotace na veledůležitou kanalizaci a s tím spojenou revitalizaci pozemních komunikací ve všech zbývajících částech obce. S ohledem na vývoj legislativy v oblasti ochrany životního prostředí v blízkosti vodních toků, je výstavba kanalizace strategicky velmi důležitá pro všechny naše občany.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi, že v otázce potřeb naší obce netáhnou naši občané tzv. „Za jeden provaz“. Až moc své názory vymezují podle toho, z které části naší obce pocházejí. Nelíbí se mi také, že je mezi námi dost občanů, kterým je jedno, že v blízkosti jejich obce nebo i dokonce v našem katastru, usilují developeři na úkor kvalitní orné půdy vybudovat další logistická nebo průmyslová centra. Stydět se můžeme za stav infrastruktury (kanalizace, veřejné osvětlení, pozemní komunikace).

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Jak jsem už uvedl v předešlých odpovědích, jde o stav kanalizace, pozemních komunikací – účelové cesty, chodníky, veřejné osvětlení, tedy o nejzákladnější vybavenost, která je základem každé prosperující obce. Tento problém se nám snad s ohledem na přidělení dotace, podaří v blízké budoucnosti odstranit. Tady je potřeba končícímu vedení obce poděkovat za všechno to úsilí k získání této dotace. Vybudování infrastruktury nebude pro nové zastupitelstvo nijak lehký úkol. Bude to chtít obrovský kus práce a zodpovědného přístupu nejen členů vedení obce. ale zejména všech našich občanů.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Vedle pomoci v oblasti výstavby infrastruktury, bych se chtěl také zaměřit na rozšíření služeb pro naše seniory a nejmenší občánky v naší obci. Chtěl bych pomocí dotačních programů prosadit přestavbu školy ve Vepřku na „Dům pro seniory“, spolu s rozšířením služeb obce pro tyto občany, jako je rozvoz jídla, převoz k lékařskému ošetření, asistenční služba v jejich domácnosti – úklid, praní prádla a další. Co se týče našich nejmenších občánků, rád bych, stejně jako u seniorů, pomocí všech dostupných dotačních programů rozšířil kapacitu naší mateřské školky, případně se snažil prosadit výstavbu další školky. Tímto by se zcela určitě zvýšil zájem mladých rodin o život v naší obci. Mladí občané jsou základem prosperity obce a zejména její budoucnosti.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Na toto jsem již odpověděl v první otázce.

Zavřít odpovědi

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Kritizovat u piva umí každý. Já se chci aktivně zapojit do řízení obce a nabídnout své zkušenosti z realizace mnoha investičních akcí.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Žijeme v krásném kraji dolního Povltaví. Je pěkné, že naše obce se rozvíjejí, staví se nové domy, rodí se děti, celkově obec mládne a to je cenné.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Mohly by se zlepšit nálady a pozitivní náhled na dění v obci. Lidé jsou až příliš názorově rozděleni, rozkastováni a příliš kritičtí ve svých názorech. Obecní úřad by měl více komunikovat, vést dialog s občany, být otevřený a přístupný.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Nedobudovaná infrastruktura. Především kanalizace a chodníky podél frekventované silnice č. II/608. To je základní úkol. Následně pak podpora služeb pro veřejnost a podpora spolkového života.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Na účelné využití získaných dotací na vybudování kanalizační sítě, čistírny odpadních vod a rekonstrukci uvedené silnice.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Můj pozitivní přístup k životu a mé organizační schopnosti a zkušenosti z realizace různých investičních akcí z mého bývalého pracoviště.

Zavřít odpovědi

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Vzhledem k tomu, že se poslední léta se ženou podílíme na přípravách a organizaci řady obecních akcí, přišlo mi to jako přirozený krok. Doufám, že na tuto spolupráci budeme moct navázat i s nově zvoleným vedením.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Pro tuto a následující otázku mně přijde určující, co vnímám jako obec. Začíná obec těsně za cedulí? Jsou to silnice, domy, památky, instituce? Je to i řeka, kopce a stromy?

To jak obec vypadá a jestli se v ní dobře žije, závisí, podle mého, vždy především na jejích obyvatelích.

Odpověď tedy zní: Líbí se mi, že tu je dost lidí, kteří často nezištně věnují čas a energii, aby se nám tu všem žilo líp.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Tak, jako všude najdete dobré a poctivé, nutně narazíte i na ty, co neodolají příležitosti obohatit se na úkor ostatních, případně aspoň ušetřit. Co na tom, že odpad skončí v řece nebo na obecním pozemku?

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Předpokládám, že v tomto bodě bude znít téměř jednohlasně KANALIZACE. I když je její dokončení na dobré cestě, bude od nové samosprávy vyžadovat ještě ohromné úsilí, než dospěje do úplného finále. Jsem připravený i tomuto projektu věnovat co nejvíc podle svých možností.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?
 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Rád bych využil svých dlouholetých zkušeností s přípravou tiskovin a internetových stránek a podílel se na maximálním zpřístupnění informací občanům.

Zavřít odpovědi

 • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

O dění v obci se zajímám a jako členka kulturního výboru se na něm i aktivně podílím. Z mého pohledu jde o logické rozšíření zájmu a účasti v dalších oblastech našeho života v obci.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Líbí se mi náves v Nové Vsi, členitost Vepřku, břehy Starých Ouholic a stráně Nových Ouholic, klid nejmenších Miřejovic. Ranní mlha, co se převaluje nad řekou. Pyšná jsem na naše nejmenší, když vystupují se svými pásmy písniček a básniček a na naše nejstarší pro jejich aktivní přístup k životu. Na ty, kteří se dokázali semknout, aby nezištně pomohli těm, co jim do životů zasáhla povodeň. A na další spoustu lidí, kterým záleží na tom, jak zde spokojeně žít.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nelíbí se mi zbytečně vyhrocené konflikty a někdy nechuť nebo neschopnost vést diskuzi.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Je obtížné určit jeden konkrétní problém v obci, která má pět částí. Pro obyvatele každé z nich je samozřejmě důležité řešit problémy v místě jejich bydliště. Bohužel někteří nedokáží vnímat Novou Ves jako celek a vzniká kvůli tomu zbytečná rivalita. Částečným řešením je vstřícná komunikace, za předpokladu, že si všechny zúčastněné strany dokáží vzájemně naslouchat a dokáží problémy vidět z různých úhlů pohledu.

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

V první řadě je potřeba dokončit projekty, které jsou již rozpracované – kanalizace, komunikace,… Ráda bych opět otevřela diskuzi o využití školy ve Vepřku ve prospěch místních obyvatel.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Jsem aktivní členkou kulturního výboru naší obce. Rovněž jsem místopředsedkyně MK Miřejovice z. s., který, nejenom v této obci, pořádá nejrůznější akce. Pracuji jako externistka se studenty na VŠUP a jako spolumajitelka jsem několik let vedla malou prosperující firmu v Praze. A nic se nevyrovná logistice mámy tří dětí.

Zavřít odpovědi

 • Proč jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva?

Kandidovat jsem se rozhodl, protože jsem byl osloven. Beru to jako zajímavou výzvu a zkušenost.

 • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Naše obec může být pyšná na svou bohatou historii a polohu nedaleko hlavního města.

 • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Nekvalitní infrastuktura- špatné silnice, chybějící chodníky, kanalizace.

 • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Totožné s bodem č.3 . Jako řešení vidím pokračování v rozpracovaných projektech.

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Snaha o to, aby se v Naší obci žilo dobře nám, ale i našim dětem a dalším generacím.

 • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

Mám dlouhodobé zkušenosti s prací s lidmi z celého světa a různých kultur.

Zavřít odpovědi