NAŠE CÍLE A PLÁNY PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROKY

 1. Kvalitní infrastruktura v obci
  • výstavba kanalizace ve zbývajících částech obce
  • modernizace veřejného osvětlení
  • výstavba chodníků a oprava silnic a cest v obci
  • fungující občanská vybavenost
 2. Hospodaření a investice
  • transparentní hospodaření obce
  • odpovědná správa obecního majetku (nájmy, pachty, pozemky)
  • využívání dotačních programů pro rozvoj obce
  • vyvážený přístup k investicím v jednotlivých částech obce
 3. Sport a volnočasové aktivity
  • rozšíření dětských hřišť na všestranná sportoviště (posilovací a kondiční stroje, basketbalové koše atd.)
  • realizace dětského hřiště ve Vepřku
  • podpora sportovních a volnočasových aktivit (fotbal, turistika, cyklistika, běh, pétanque…)
  • obnova zaniklých vycházkových tras v obci a okolí
 4. Kultura, tradice a spolkový život
  • podpora spolkového života, zapojení a propojení spolků
  • udržování kulturních tradic (Posvícení, Masopust, Advent…)
  • péče o památky v obci (hřbitov, zvoničky, památníky, křížky)
  • organizace výletů za kulturou
 5. Školství
  • rozvoj mateřské školy a větší propojení se životem v obci
  • spolupráce na plánovaném rozšíření školy ve Veltrusech
  • aktivní spolupráce se spádovými školami (Veltrusy, Ledčice)
  • podpora mimoškolních aktivit
 6. Zdravé životní prostředí
  • systém rozvoje obecní zeleně a revitalizace vodních ploch
  • revitalizace zanedbaných míst a likvidace skládek
  • systém komfortního a levného svozu odpadu
  • zprostředkování hromadných revizních kontrol pro celou obec
 7. Doprava a bezpečnost
  • aktivní účast obce na rekonstrukci silnice II/608 v obci
  • instalace zpomalovacích prvků, zrcadel a značek na kritických místech, tlak na řešení křižovatky mezi podhořanskou benzinou a miřejovickým mostem (kruhový objezd, snížení rychlosti, přechod pro chodce)
  • jednání o posílení spojů do okolních vesnic a měst
  • ochrana obce před rozmachem průmyslových hal a dopravní zátěže
 8. Informovanost a komunikace
  • otevřený a vstřícný obecní úřad
  • měsíční vydávání Novoveského zpravodaje s širokým záběrem informací a zajímavostí z naší obce a okolí
  • posílení informovanosti přes infokanály, webové stránky a Facebook obce
  • projekt vysokorychlostního internetu
 9. Zapojení občanů do dění v obci
  • zavedení tzv. participativního rozpočtu, tzn., že každá část obce bude mít na rok danou stejnou částku, občané jednotlivých částí obce si sami navrhnou zlepšení a investice ve svém okolí, o návrzích se bude hlasovat a vítězný projekt v každé části obce se poté realizuje
 10. Podpora seniorů a mladých rodin
  • zajištění pečovatelských a donáškových služeb do domácností pro seniory
  • debata o využití školy ve Vepřku (např. domov pro seniory, matky s dětmi…)
  • rozšíření příspěvků pro školáky (školní pobytové akce, pomůcky pro prvňáčky)
  • kurzy a přednášky pro seniory (cvičení, finanční gramotnost, práce s internetem apod.)
Sdílet: