Vážení spoluobčané, sousedé,

Nová Ves je pro nás místem, kde žijeme, vychováváme své děti, pracujeme a plánujeme budoucnost. Záleží nám na tom, aby se obec dál rozvíjela a byla čím dál přívětivějším místem pro život.

Máme za sebou roky práce v zastupitelstvu a ve výborech obce. Jsou to stovky hodin strávené nad financemi, projekty, územním plánem. Hodiny příprav a realizace kulturních a sportovních akcí, informování o aktualitách a zajímavostech, diskuzí s občany.

Práce pro obec nás baví, její výsledky vidíme každý den — kanalizace ve všech částech obce, nové silnice, osvětlení, zateplené obecní budovy, péče o zeleň, bohatý kulturní a sportovní život v obci, zpravodaj ve schránce každý měsíc atd.

A máme před sebou spoustu dalších úkolů a projektů, ze kterých budou těžit všichni občané ve všech částech obce, ať se to týká modernizace obce, dopravní obslužnosti, školství, podpory seniorů a mladých rodin či ochrany životního prostředí…

Jsme připraveni s každým z Vás diskutovat o nápadech, připomínkách i kritice, stejně tak jako spolupracovat s každým, kdo má zájem o obec a práci pro ni.

To je důvod, proč i nadále SPOLEČNĚ pokračujeme a ucházíme se o Vaše hlasy v nadcházejících komunálních volbách.

 

 

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Jako v předešlém volebním období bych se chtěla soustředit na výstavbu infrastruktury s podmínkou udržení finančního zdraví naší obce. I nadále bych chtěla snižovat podíl provozních výdajů obce a zvyšovat podíl investičních výdajů obce, multiplikovat množství obecních finančních prostředků získáváním dotací na důležité investiční akce a zadávat obecní zakázky pomocí průhledných výběrových řízení. Zároveň bych se i nadále chtěla věnovat rozvoji kultury a podpoře spolků.

Zavřít

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Ráda bych pokračovala v tom, co už jako členka kulturního a informačního výboru dělám, co mě baví a je podle mě pro život v obci důležité. Blízká je mi péče o památky, zájem o životní prostředí. Ráda propojuji generace, v tom vidím možnosti velké. Ale nebráním se žádným úkolům a výzvám a těším se na ně!
Zavřít

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?
 • Ráda bych pokračovala v aktivitách kolem kultury v obci, oživování tradic a podpory spolkových aktivit. Vzhledem ke své práci bych chtěla školku a lidi v ní ještě víc propojit se životem a děním ve vesnici. A pak je tady krajina v obci a kolem ní, louky, pole, lesíky. Myslím, že i tady je na čem pracovat.
  Zavřít

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Na zlepšení sociálních potřeb občanů a občanské vybavenosti v naší obci. Mezi mé priority patří prosadit pomocí dotačních programů přestavbu školy ve Vepřku pro sociální využití, např. „Dům pro seniory“ s rozšířenými sociálními službami pro naše ne jen starší občany a  dále zbudování standardního „Sběrného dvora“, jako je například k dispozici občanům ve Veltrusích.
Zavřít

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Za důležitou považuji vstřícnou komunikaci a spolupráci úřadu s občany a kvalitní a dostatečnou informovanost.
Palčivý je problém s kapacitami ve školských zařízeních.
Mé priority se však nemusí shodovat s aktuálními potřebami naší obce nebo některých částí, proto za svou největší prioritu považuji snahu naplnit náš volební program tak, aby se nám všem v Nové vsi SPOLEČNĚ dobře žilo.
Zavřít

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Dobrá zpráva je, že se obci podařilo dohnat staré resty v podobě kanalizace a čističek, probíhá oprava silnice a výstavba chodníků.
Bohužel, důsledkem dlouhodobého odkládání těchto staveb bylo jejich zdražení a snížení podílu dotací na jejich financování. Výsledek: zadlužení 25 milionů korun.
Opravdu by mne těšilo podporovat pořádání velkorysých akcí a realizaci nových projektů pro sportovní, kulturní a jiné aktivity. Za současné situace v obecní kase ale považuji za důležité pečlivě zvažovat účelnost každého výdaje a hledat rovnováhu mezi všestranným rozvojem obce a konsolidací jejích financí. Jen tak budeme moct brzy začít aspoň uvažovat třeba o snižování koeficientu daně z nemovitosti…

Zavřít

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

V zastupitelstvu jsem již působil v období 2014-2018. Vím, co práce zastupitele obnáší. Jako důležité vidím zpřístupnění zasedání zastupitelstva většímu okruhu obyvatel pomocí video přenosů. Mým cílem je moderní a slušná komunikace s občany.
Kromě zvyšování informovanosti chci podporovat sportovní a kulturní život v obci.
Zavřít

 • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Mou hlavní prioritou je sociální oblast, zejména pomoc seniorům v komunikaci s úřady a bezpečnou orientací v on-line prostoru. Zároveň bych se chtěla věnovat ochraně krajiny a životního prostředí v obci.
Zavřít

 • Na co byste se jako člen zastupitelstva chtěl zaměřit?

Snaha o to, aby se v Naší obci žilo dobře nám, ale i našim dětem a dalším generacím.
Zavřít

NAŠE CÍLE A PLÁNY PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROKY

 1. Kvalitní infrastruktura v obci
  • Oprava silnic a cest v obci, výstavba chodníků
  • Úsporná řešení v oblasti energií – energetická soběstačnost obce (zateplení obecních budov, modernizace osvětlení)
  • Posílení dopravních spojení do okolních obcí a měst během celého dne
  • Efektivní technické služby
  • Pokračování v zavádění protipovodňových opatření
  • Bezpečná obec – přechody pro chodce, zpomalovací prvky, obchvat Nové Vsi, bezpečné cyklostezky
  • Ochrana obce před rozmachem průmyslových hal a dopravní zátěže
  • Podpora podnikání a rozvoj služeb v obci
 2. Efektivní a transparentní hospodaření a investice
  • Transparentní a zodpovědné hospodaření obce
  • Odpovědná správa obecního majetku (nájmy, pachty, pozemky)
  • Aktivní využívání dotačních programů pro rozvoj obce
  • Vyvážený přístup k investicím v jednotlivých částech obce
 3. Školství
  • Zajištění základního vzdělávání pro děti – aktivní řešení situace s nedostatkem míst ve školách (např. prostřednictvím svazku obcí s okolními obcemi)
  • Rozšíření mateřské školy, posílení stravovacích kapacit – obědy pro seniory
  • Hledání využití pro bývalou školu na Vepřku – škola, dům pro seniory, stacionář…
 4. Zdravé životní prostředí
  • Ochrana zemědělské půdy před průmyslovou výstavbou
  • Maximální možná opatření na ochranu před hlukem a znečištěním u dopravních staveb (projekt vysokorychlostní tratě, rozšíření dálnice D8)
  • Systém rozvoje obecní zeleně, revitalizace vodních ploch a zanedbaných míst v obci
  • Likvidace černých skládek
  • Systém komfortního a levného svozu odpadu
  • Zajištění sběrného dvora pro občany obce
 5. Zapojení občanů do dění v obci
  • zavedení tzv. participativního rozpočtu = občané jednotlivých částí obce si sami navrhnou zlepšení a investice ve svém okolí v určitém finančním limitu, o návrzích se bude hlasovat a vítězný projekt v každé části obce se poté realizuje
  • aktivní spolupráce a komunikace s jednotlivými částmi obce a zohlednění jejich specifických potřeb
 6. Informovanost a komunikace s občany
  • Otevřený a vstřícný obecní úřad
  • Měsíční vydávání Novoveského zpravodaje
  • Kvalitní informovanost přes infokanály, webové stránky a Facebook obce
  • Webové přenosy ze zasedání zastupitelstva
  • Podpora diskuzních platforem pro sdílení tipů na zlepšení fungování obce
 7. Sociální politika
  • Podpora seniorů, pomoc při jednání s úřady a institucemi
  • Diskuze o zřízení domu pro seniory v obci, denního stacionáře
  • Příspěvky pro školáky (školní pobytové akce, pomůcky pro prvňáčky)
 8. Kultura, tradice a spolkový život
  • Podpora spolkového života, zapojení a propojení spolků
  • Udržování kulturních tradic (posvícení, masopust, advent…)
  • Péče o památky v obci (hřbitov, zvoničky, památníky, křížky)
  • Spolupráce při budování muzea novoveské historie
  • Rozvoj obecní knihovny
 9. Sport a další volnočasové aktivity
  • Rozšíření dětských hřišť na všestranná a smysluplná sportoviště (posilovací a kondiční stroje, basketbalové koše atd.)
  • Podpora sportovních a volnočasových aktivit (fotbal, cyklistika, běh, pétanque…)
  • Podpora turistiky, obnova zaniklých a udržování průchodnosti stávajících cest v obci a okolí

Pokud vás zajímá náš názor na nějakou konkrétní záležitost ze správy obce, zda podporujeme určitý projekt nebo máte jiný dotaz či připomínku k našim kandidátům, vložte je prosím jako komentář pod příspěvkem KANDIDÁTI nebo PROGRAM.

Page 1 of 212